Regulamin Sklepu Internetowego avlesmeble.com

Spis treści

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy avlesmeble.com, dostępny pod adresem www.avlesmeble.com, prowadzony jest przez AVLES SEBASTIAN SELWA, z siedzibą w 35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14, zwany dalej „Sklepem”.

1.2. Sklep avlesmeble.com specjalizuje się w sprzedaży obrazów z mchu oraz ram o różnych rozmiarach, kolorach i wzorach, zwanych dalej „Produktami”.

1.3. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz złożeniu zamówienia zgodnie z jego postanowieniami.

1.4. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

1.5. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania jego postanowień.


2. Proces zakupów

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą określoną na stronie.

2.2. Złożenie zamówienia wymaga podania niezbędnych danych kontaktowych oraz adresu dostawy.

2.3. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz numerem zamówienia.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności Produktu lub w innych uzasadnionych przypadkach.
2.5. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są dodawane do wartości zamówienia i podane są przed złożeniem zamówienia.


3. Płatności

3.1. Klient może dokonać płatności za zamówienie poprzez dostępne w Sklepie metody płatności, takie jak karta płatnicza, przelew bankowy lub płatność przy odbiorze.

3.2. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu otrzymania płatności.


4. Dostawa

4.1. Zamówione Produkty są dostarczane na wskazany przez Klienta adres dostawy za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub poczty.

4.2. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności Produktów oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy podane są na stronie Sklepu.


5. Zwroty i reklamacje

5.1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu Produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Zwrot Produktów jest możliwy jedynie w przypadku, gdy są one w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym oraz kompletnym, w oryginalnym opakowaniu.

5.3. W przypadku otrzymania Produktu o wadach lub niezgodności z zamówieniem, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sklepu.

6.2. Sklep zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych osobowych Klientów.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności uzyskiwania zgody Klientów.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym avlesmeble.com.

Regulamin Reklamacji


1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy avlesmeble.com, dostępny pod adresem www.avlesmeble.com, prowadzony jest przez AVLES SEBASTIAN SELWA, z siedzibą w 35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14, zwany dalej „Sklepem”.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury związane z składaniem reklamacji dotyczących zakupionych produktów w Sklepie.

1.3. Sklep Avles specjalizuje się w sprzedaży obrazów z mchu oraz ram o różnych rozmiarach, kolorach i wzorach, zwanych dalej „Produktami”.


2. Zasady reklamacji

2.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową lub wady Produktu.

2.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail Sklepu lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2.3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
Dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
Numer zamówienia,
Opis niezgodności Produktu z umową lub wady Produktu,
Żądanie Klienta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.

2.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, chyba że konieczne będą dodatkowe czynności wyjaśniające, wówczas termin ten może zostać przedłużony, jednakże Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia.

3. Rozpatrzenie reklamacji

3.1. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sklep podejmuje jedną z następujących decyzji:
Naprawa Produktu,
Wymiana Produktu na nowy i wolny od wad,
Zwrot części lub całości ceny za Produkt,
Inne działania zgodne z przepisami prawa i zgodnie z życzeniem Klienta.

3.2. Sklep informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności uzyskiwania zgody Klientów.

4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Zapoznanie się z regulaminem reklamacji jest obowiązkowe w przypadku składania reklamacji w Sklepie Internetowym avlesmeble.com.

Regulamin zwrotów

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury dotyczące zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym avlesmeble.com, prowadzonym przez AVLES SEBASTIAN SELWA, z siedzibą w 35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14, zarejestrowanym pod numerem NIP 5170420028, dalej zwany „Sprzedawcą”.

1.2. Sklep internetowy oferuje sprzedaż obrazów z mchu oraz ram o różnych rozmiarach, kolorach i wzorach, dalej zwanych „Towarami”.

1.3. Klientem sklepu internetowego może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu, dalej zwana „Klientem”.

1.4. Zwrotem jest oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, skutkujące żądaniem zwrotu zapłaconej ceny za Towar.

1.5. Umową sprzedaży jest umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, mająca na celu przeniesienie własności Towaru na Klienta w zamian za zapłatę ceny.


2. Zasady zwrotów

2.1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Klienta lub osobę trzecią wskazaną przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.2.

2.2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Towarów:

wykonywanych według specyfikacji Klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb,
które z uwagi na swój charakter nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostały otwarte po dostawie,
które po dostawie, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, np. poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na Stronie Internetowej Sprzedawcy lub wysłanie e-maila na adres: kontakt@avlesmeble.com.

2.4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

2.5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

2.6. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego sumę, w tym koszty dostawy Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

2.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


3. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Internetowej i jest dostępny na Stronie Internetowej sklepu oraz na każde żądanie Klienta.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub warunków prowadzenia działalności. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej sklepu, z zastrzeżeniem, że zwroty złożone przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych postanowień.

3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3.4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Formularz zwrotu do pobrania:

FORMULARZ ZWROTU .DOC

FORMULARZ ZWROTU .PDF