Regulamin polityki prywatności i plików cookies

Spis treści

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez sklep internetowy avlesmeble.com, prowadzony przez AVLES SEBASTIAN SELWA, z siedzibą w 35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14, zarejestrowaną pod numerem NIP 5170420028, zwanej dalej Administratorem.

1.2. Sklep internetowy oferuje sprzedaż obrazów z mchu oraz ram o różnych rozmiarach, kolorach i wzorach, dalej zwanych Towarami.

1.3. Klientem sklepu internetowego może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona zakupu Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu, zwana dalej Klientem.

1.4. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, dalej zwane Danymi Osobowymi.

1.5. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta, służące do identyfikacji przeglądarki lub urządzenia Klienta oraz do zapamiętywania jego preferencji i ustawień, dalej zwane Plikami Cookies.

1.6. Strona internetowa to witryna internetowa sklepu, dostępna pod adresem www.avlesmeble.com, dalej zwana Stroną Internetową.


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów w celu:
realizacji Umowy Sprzedaży Towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO,
wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń związanych z Umową Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest ochrona jego praw i interesów,
prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora drogą elektroniczną,
analizy i statystyki ruchu na Stronie Internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest poprawa jakości i funkcjonalności Strony Internetowej.

2.2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz do korzystania z niektórych funkcji Strony Internetowej. Niepodanie Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia, wystawienia faktury, kontaktu z Administratorem lub otrzymania informacji handlowych.


Odbiorcy i kategorie danych osobowych

3.1. Administrator przekazuje Dane Osobowe Klientów następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem Strony Internetowej, takim jak hosting, obsługa systemów informatycznych, analityka internetowa, marketing internetowy,
podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją Umowy Sprzedaży, takim jak dostawcy Towarów, firmy kurierskie, pocztowe, płatnicze, księgowe, prawne, ubezpieczeniowe,
podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak organy podatkowe, sądy, organy ścigania.

3.2. Administrator przekazuje następujące kategorie danych:
dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
dane transakcyjne, takie jak numer zamówienia, data zamówienia, wartość zamówienia, sposób płatności, sposób dostawy, status zamówienia, numer faktury, data wystawienia faktury, dane do faktury,
dane marketingowe, takie jak zgoda na otrzymywanie newslettera, preferencje zakupowe, historia zakupów, historia odwiedzin Strony Internetowej, dane z Plików Cookies.


Okres przechowywania danych osobowych

4.1. Administrator przechowuje Dane Osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe.

4.2. Administrator przechowuje Dane Osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży przez okres trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających, nie krótszy jednak niż 5 lat od dnia zakończenia Umowy.

4.3. Administrator przechowuje Dane Osobowe Klientów w celu wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4.4. Administrator przechowuje Dane Osobowe Klientów w celu prowadzenia działań marketingowych przez okres trwania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu jej cofnięcia przez Klienta.

4.5. Administrator przechowuje Dane Osobowe Klientów w celu analizy i statystyki ruchu na Stronie Internetowej przez okres 26 miesięcy od ostatniej aktywności Klienta na Stronie Internetowej.


Prawa osób, których dane dotyczą

5.1. Każda osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, posiada prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.2. W celu realizacji praw, wymienionych w punkcie 5.1, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.


Pliki cookies

6.1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

6.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Klient nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Strony Internetowej,
zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika,
tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z Strony Internetowej.

6.3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub konfiguracji urządzenia końcowego. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony Internetowej.


Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Internetowej.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, z ważnym skutkiem od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.